Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukomPoužíva sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar.

Zváranie plazmou

Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením elektrického oblúka pomocou výtokovej dýzy s veľmi malým priemerom. Ako ochranný plyn sa najčastejšie používa argón

Zváranie laserovým lúčom

Laserový lúč, ktorý vznikne nabudením rubínového kryštálu xenónovou výbojkou, sa pomocou optiky koncentruje do miesta zvaru. Teplo dopadajúceho lúča sa koncentruje do veľmi malého bodu, čím sa materiály natavujú a vytvára sa zvar.

Odporové zváranie

 Odporové zváranie je veľmi rozšírené najmä pre možnosť automatizácie, je veľmi vhodné pre hromadnú výrobu. Zvarový spoj vzniká natavením základných materiálov teplom, ktoré vznikne prechodom elektrického prúdu a spolupôsobením prítlačnej sily. Najpoužívanejšie spôsoby odporového zvárania : Bodové zváranie (zvar má tvar šošovky, vzniká pritlačením dvoch elektród na preplaáovaný spoj) Švové zváranie (zvar má tvar šva, vzniká […] Continue reading →

Tavné zváranie

 Tavné zváranie je spájanie kovových materiálov do nerozoberateľného celku vzájomným pôsobením tepla a tlaku, resp. iba tepla alebo iba tlaku, podľa potreby aj za použitia prídavného materiálu. Medzi tavné spôsoby zvárania patrí : zváranie plameňom (zdrojom tepla je plameň, v ktorom horí zmes horľavého plynu a kyslíka) zváranie elektrickým oblúkom (využíva teplo elektrického oblúka)   Zváranie plameňom, […] Continue reading →

Zvariteľnosť olova

 Olovo sa používa všade tam, kde sa vyžaduje dobrá odolnosť proti agresívnym prostrediam kysdín. Bod tavenia olova je 327°C, hustota 11,34 Vg.dm”. Pre nízky bod tavenia sa olovo používa len do pracovných teplôt max. 110°C. V chemickom priemysle sa používa len technicky čisté olovo, čiže 99,92 %, ktoré je najodolnejšie proti korózii. Na zváranie nie […] Continue reading →

Zvariteľnosť hliníka

 Zvariteľnosť hliníka ovplyvňuje 1. Veľká afinita ku kyslíku, ktorý zapríčiňuje tvorbu oxidovej vrstvy ALO, s vysokou teplotou tavenia (asi 2 050°C) a vyššou hustotou (3,96 gem1), ako má základný materiál (2,7 g.cm4). Tento oxid zabraňuje metalickému spojeniu základného a prídavného materiálu. Pred zváraním sa musí zo zvarových plôch odstrániť a v procese zvárania zabrániť jeho […] Continue reading →

Zvariteľnosť bronzov

 Zvariteľnosť bronzov Zvariteľnosť cínových bronzov Pri zvirani cínových bronzov zvariteľnosť zhoršuje: náchylnosť dnového bronzu na naplynenie, náchylnosť cínového bronzu na likváciu cínu (oddeľovanie cínu od medi), zväčšuje objemovú zmršivosť. Naplynenlm dnového bronzu vytvárajú sa podmienky na vznik pórov a dutín. Dosiahnutie rovnovážneho stavu pri zváraní cínového bronzu je obťažné. Preto pri zváraní dnového bronzu s […] Continue reading →

Zvariteľnosť mosadze

 Zvariteľnosť mosadze Taviaca teplota medi je vysoká (1 083°C), pri zinku je nízka (419,46″C). Zinok sa pri teplote 905°C vyparuje.Preto pri zváraní mosadzí sa čiastočne odparuje zinok. Vyparovanie zinku pri zváraní mosadzi je tým intenzívnejšie, čim je vyšší obsah zinku v zliatine a čim je väčšie prehriatie zvarového kúpeľa Vyparujúci sa zinok okrem toho, že […] Continue reading →

Zvariteľnosť medi

 Zvariteľnosť medi ovplyvňujú predovšetkým jej fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie a stav pred zváraním. Z hľadiska fyzikálnych vlastností zvariteľnosť ovplyvňuje veľká tepelná vodivosť, tepelná rozťažnosť, zmrštívosť a zníženie plastických vlastnosti v intervale 350 až 650°C a pri zváraní elektrickým odporom aj elektrická vodivosť. Z hľadiska chemického zloženia zvariteľnosť medi výrazne ovplyvňujú niektoré nečistoty (kyslík, vodík, olovo, […] Continue reading →