Zváracie elektródy – označovanie elektród

Označovanie elektród


Elektródy na zváranie uhlíkových oceli

Pre ručne oblúkové zváranie oceli tr. 10, 11 a 12 sú obalené elektródy zahrnuté v STN 420160. V tejto norme elektródy sa rozdeľujú podľa mechanických vlastnosti do pevnostných a akostných tried. Číselné označenie sa skladá z písmena E, dvoch číslic, bodky a ďalších dvoch číslic za bodkou. Prvé dve číslice označujú desatinu pevnosti v ťahu, tretia číslica akostnú triedu zvarového kovu a štvrtá číslica obal alebo účel.

oznacovanie_elektrod

Označovanie elektród – pre ručné oblúkové zváranie

Akostná trieda zvarového kovu:

0 – elektródy so zaručenou pevnosťou v ťahu,
1 – zaručená pevnosť v ťahu, medza prieraznosti a vrubová húževnatosť,
2 – podobné vlastnosti ako v 1, ale zvýšená ťažnosť a vrubová húževnatosť, 4,5,6 – neobsadené,
7 – zvarový kov ako v 2, okrem toho zaručená medza prieťažnosti aj pri vyšších teplotách, zva-
rový kov akosťou vyhovuje skúškam pri žiarení,
8 – zvarový kov ako v 3, so zaručenou medzou prieťažnosti pri vyšších teplotách s akosťou vy-
hovujúcou skúškam pre žiarenie.
Druh obalu alebo účel:
0-      celulózový obal,
1-      rutilový obal,
2-      kyslý obal,
3-      bázický obal,
4-      bázicko-rutilový obal,
5-      vysokovýkonné elektródy s kyslým rutilovým obalom,
6-      elektródy na zváranie tenkých plechov s rutilovým obalom,
7-      elektródy na stehovanie s rutilovým obalom,
8,9- neobsadené.

Príklad číselného označenia

E 44,83 – elektróda s minimálnou pevnosťou zvarového kovu v ťahu 440 MPa, so zaručenou pevnosťou v ťahu, vnibovou húževnatosťou a hranicou prieťažnosti pri vyšších teplotách a akosťou vyhovujúcou skúške prežiarení m a s bázickým obalom.

Podnikové označovanie elektród (podľa výrobcu ŽAZ Vamberk) okrem znaku E uvádza aj druh obalu:
B – bázický, A – kyslý, R – rutilový, S – špeciálny a trojčíslo, ktoré má podobný význam ako pri zváracích drôtoch, kde prvé číslo označuje účel použitia a ďalšie dve sú poradové čísla vyrábaných elektród, určené pre internú potrebu výrobcu.

oznacovanie_elektrod_ciselne

Číselné označenie elektród