Tavné zváranie

Tavné zváranie je spájanie kovových materiálov do nerozoberateľného celku vzájomným pôsobením tepla a tlaku, resp. iba tepla alebo iba tlaku, podľa potreby aj za použitia prídavného materiálu. Medzi tavné spôsoby zvárania patrí :


  1. zváranie plameňom (zdrojom tepla je plameň, v ktorom horí zmes horľavého plynu a kyslíka)
  2. zváranie elektrickým oblúkom (využíva teplo elektrického oblúka)

 

Zváranie plameňom, ktoré je jedným z najstarších spôsobov zvárania je čoraz viac vytláčane zváraním elektrickým oblúkom. Používa sa najmä v malých prevádzkach (napr. autoopravovne) a jeho hlavnou nevýhodou oproti oblúkovému zváraniu je širšia teplom ovplyvnená oblasť materiálu, doba zvárania a väčšie riziko vzniku chýb. Nevýhodou oblúkového zvárania je zas závislosť na elektrickej sieti.
Pre dosiahnutie kvalitného zvaru pri oblúkovom zváraní je potrebné izolovať roztavený kov od nepriaznivého vplyvu okolitého vzduchu. Pre tento účel sa vytvára tzv. ochranná atmosféra v okolí zvaru použitím inertných (nereagujú s roztaveným kovom – Ar, He) a aktívnych (reagujú s roztaveným kovom CO2, H2) plynov.

Podľa ochrannej atmosféry a zváracej elektródy rozlišujeme 3 druhy oblúkového zvárania :

  1. Zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu neodtavujúcou sa elektródou (TIG) – ako inertný plyn sa používa argón, zvára sa neodtavujúcou sa volfrámovou elektródou. Takto je možné zvárať tenké a obtiažne zvariteľné materiály (napr. nerez, hliník atď.)( 1-Zvarený dielec, 2-Oblúk, 3-Zvar, 4-Prídavný materiál, 5-Dýza, 6-Ochranný plyn, 7-Kontaktná špička, 8-Volfrámová elektróda, 9-Zdroj prúdu)
  2. Zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu odtavujúcou sa elektródou (MIG) – ochranná atmosféra Ar, He, elektródou je odtavujúci sa drôt prisúvaný do oblúka (1-Zvarený dielec, 2-Oblúk, 3-Zvar, 4-Dýza, 5-Ochranný plyn, 6-Kontaktná špička, 7-Drôtová elektróda, 8-Kladky podávania drôtu, 9-Zdroj prúdu)
  3. Zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu odtavujúcou sa elektródou (MAG) – ochrannú atmosféru tvorí CO2, odtavujúca elektróda je špeciálny zvárací drôt
tavne_zvaranie_original

Tavné zváranie