Zváracie elektródy

Elektródy na ručné zváranie elektrickým oblúkom


Na ručné oblúkové zváranie sa používajú obalené elektródy (hrubo, stredne a tenko).

Účel obalu je nasledujúci:

– elektrický – do obalu sa dávajú ionizačné látky, ktoré uľahčujú zapaľovanie elektrického oblúka a stabilizujú jeho horenie

– fyzikálny – ochrana roztaveného kovu pred prístupom kyslíka a vodíka z okolitej atmosféry, ochranachladnúcej húsenice pred oxidáciou, spomaľovanie ochladzovania zvarového kovu, uľahčenie zvára­nia v polohách
– metalurgický – rafinácia roztaveného kovu, delegovávanie, odlegovávanie roztaveného kovu a pod.

Voľba elektród

Elektródy pre ručné oblúkové zváranie sa zvolia predovšetkým podľa toho, na aký účel bude zvarový kov slúžiť. (Na spojovacie zvary, návary, umelecké účely a pod). Na spojovacie zvary ocelí sa elektródy zvolia tak, aby zvarový kov mal približne to isté chemické zloženie, ako má zváraný materiál. Pri zváraní liatin možno používať okrem elektród na báze železa elektródy niklu alebo medi. Pri použití týchto elektród treba mať na zreteli, že pevnosť prechodových oblasti bude nižšia, ako je pevnosť zváraného materiálu. Odlišnosti v chemickom zložení sa pripúšťajú aj pri zváraní neželezných kovov. Mechanické vlastnosti prechodových zón závisia od druhu zváraného materiálu a zvarového kovu. Obyčajne sú lepšie, ako má zváraný materiál. Voľba návarových elektród závisí od podmienok, ktorým bude navar vystavený v prevádzke.
Podľa účelu sa elektródy rozdeľujú na elektródy pre zváranie uhlíkových, nízkolegovaných a vy-sokolegovaných ocelí, liatin a neželezných kovov.
Pre spojovacie zvary sa používajú iba kovové obalené elektródy. Sú to oceľové drôty obalené v obalovej látke. Podľa obalovej látky elektródy sa delia s obalom:

  1. kyslým A
  2. rutilovým R
  3. bázickým B
  4. bázicko-rutilovým BR
  5. kyslým rutilovým AR 0
  6. celulózovým C
  7. oxidačným O
  8. grafitizačným G
  9. špeciálny S

Elektródy s kyslým obalom majú vo svojom hrubom obale kremičitany, oxidy železa a feromangán. Dávajif-riedko tekutý zvarový kov, čo je nevýhodné pre zváranie v polohách. Elektródy veľmi dobre znášajú prúdové zaťaženie, čo umožňuje hlbší prievar a urýchľuje zvárací proces. Zvárať možno jednosmerným a striedavým prúdom Pri zváraní jednosmerným prúdom treba pripojiť elektródu na – pól. (Sušenie elektród 120 až 150 min. 2 h).
Elektródy s rutilovým obalom dávajú dobrý zvarový kov a dobre sa ovládajú vo všetkých polo­hách. Vyžaduje sa pri ich použití krátky oblúk a správne nastavenie parametrov (sušenie 100 až 120°C min. 1h)
Elektródy s bázickým obalom obsahujú zásadité látky – uhličitan vápenatý, fluorid vápenatý, ferozliatiny a iné. Zvarový kov a troska sú husto tekuté, čo umožňuje zváranie vo všetkých polohách. Sú vhodné na zváranie jednosmerným prúdom s elektródou na + póle. Striedavým prúdom sa zvárať neodporúča. Elektródy sú citlivé na vlhkosť, a preto pred zváraním sa musia vysušiť na teplotu 100°C za 1h, potom 300 až 350°C za 2 hodiny a udržiavať na suchom mieste. Ak sa elektródy nespotrebujú do S dní, odporúča sa sušiť ich znovu.
Vysokovýťažkové elektródy, kontaktné a hlboko závarové patria k špeciálnym elektródam. Vysokovýťažkové elektródy majú v obalovej látke oceľový prášok, ktorý pri taviacom procese zvyšujú kovový výťažok odtaveného jadra. Kontaktné elektródy majú vodivý obal, ktorý umožňuje zapaľovanie a udržiavanie oblúka vlečením elektródy po zváranom materiali. Hlboko závarové elektródy majú veľmi hrubý obal s prevahou kyslých látok, ktorý umožňuje veľké prúdové zaťaženie, a tým vznik veľkého množstva tepla, ktoré usmernením na základný materiál umožňuje hlbší zavar, a tým aj zvárame hrubších materiálov bez úkosov.
Uhlíkové elektródy neposkytujú prídavný kov do zvaru, ale umožňujú len vytvorenie oblúka Používajú sa na drážkovanie, zváranie tenkých plechov.