Zvariteľnosť bronzov

Zvariteľnosť bronzov

Zvariteľnosť cínových bronzov
Pri zvirani cínových bronzov zvariteľnosť zhoršuje:


  1. náchylnosť dnového bronzu na naplynenie,
  2. náchylnosť cínového bronzu na likváciu cínu (oddeľovanie cínu od medi),
  3. zväčšuje objemovú zmršivosť.

Naplynenlm dnového bronzu vytvárajú sa podmienky na vznik pórov a dutín.
Dosiahnutie rovnovážneho stavu pri zváraní cínového bronzu je obťažné. Preto pri zváraní dnového bronzu s vyšším obsahom cínu v oblasti spoja vždy nastáva určitý nerovnovážny stav, ktorý znižuje najmä mechanické vlastnosti.
S rastúcim obsahom dnu zhoršujú sa aj metalurgické podmienky zvárania Rastie náchylnosť cínových bronzov na naplynenie, a tým vzniká pórovitosť, a často aj praskávosť za tepla Okrem toho pri teplotách nad 400°C zvarovč spoje krehnú.
Zvariteľnosť hliníkových bronzov
Zvariteľnosť hliníkových bronzov sťažuje oxid hlinitý (ALO,), ktorý má vysoký bod tavenia a tvorí sa na povrchu bronzu alebo v procese zvárania.V porovnaní s cínovými bronzami tuhnú hliníkové bronzy v úzkom intervale teplôt a majú nižší koeficient objemovej rozťažnosti. Podobne ako dnové aj hliníkové bronzy krehnú pri teplotách nad 400°C. Okrem toho majú vysokú náchylnosť na naplynenie.
Zvariteľnosť kremíkových bronzov
Kremíkové bronzy možno považovať za materiály s dobrou zvariteľnosťou. Problémom pri zváraní týchto bronzov je prítomnosť oxidu kremičitého Si02 s pomerne vysokou teplotou tavenia (1 710°C), ktorý vzniká ako produkt oxidačného procesu pri vyšších teplotách. Kremíkové bronzy s prísadou niklu sú obťažnejšie zvariteľné Sú to vytvrdzovateľné zliatiny, a preto pri zváraní treba počítať s tepelným ovplyvnením, ktoré vytvrdzovateľný účinok zruší.
Zvariteľnosť hliníka a jeho zliatin
Na kvalitu zvarového spoja z hliníka a jeho zliatin vplýva rad činiteľov, ktoré možno rozdeliť do troch skupín.

  1. Materiálové činitele, ku ktorým sa počíta chemické zloženie, výroba a spracovanie.
  2. Technologické činitele, čiže príprava materiálu pred zváraním, spôsob zvárania, rýchlosť ohrevu a rýchlosť ochladzovania.
  3. Činitele požadovaných úžitkových vlastností zvarového spoja.