Zdroje zváracieho prúdu

Zdroje zváracieho prúdu dodávajú elektrickú energiu potrebnú pre horenie elektrického oblúka. Ide o zariadenia, ktoré vyrábajú alebo menia elektrickú energiu na energiu vhodnú na vznik a horenie elektrického oblúka. Delia sa na zdroje:


 1. s jednosmerným prúdom – rotačné zdroje a usmerňovače,
 2. so striedavým prúdom – transformátory.

Podľa STN 052205 sa oblúkové zváracie stroje delia na:

 1. oblúkové zváracie dynamá,
 2. oblúkové zváracie alternátory,
 3. oblúkové zváracie alternátory s usmerňovačmi,
 1. oblúkové zváracie mechanizmy (motor + zváracie dynamo),
 2. oblúkový zvárači transformátor,
 3. oblúkový zvárací usmerňovač.

Oblúkové zváracie stroje musia vyhovovať danému účelu – požiadavkám technológie zvárania .a bezpečnostným predpisom. Menovité napätie fázové je 220 V a združené 380 V alebo 500 V, menovitý kmitočet 50 Hz. Odchýlky napätia sú povolené + 5 %, frekvencie ± 1 %. Napätie naprázdno oblúkových zváracích strojov musí vyhovovať týmto požiadavkám:

 1. pri jednosmerných zdrojoch môže byť napätie naprázdno maximálne 120 V,
 2. pri jednosmerných zdrojoch so zvlnenlm napätia naprázdno vyšším ako 10 % môže byť napätie maximálne 80 V,
 3. pri striedavých zdrojoch môže byť efektívna hodnota napätia maximálne 80 V.

Každý oblúkový zvárací stroj musí umožňovať ľahké zapálenie oblúka, jeho stabilné horenie, elastickosť oblúka a malú stratu rozstrekom.
Stroje používané na ručné oblúkové zváranie
V SR sa používajú na ručné zváranie nasledujúce zváracie stroje:

 1. otáčavé: TRIODYN K 220, RK 320 a RK 600 s elektrickým hnacím motorom, DG 320 s naftovým motorom a BS 320 s benzínovým hnacím motorom,
 2. zváracie usmerňovače:  WTU 200, 315, 500, WTS 500, TRT 502, KS 100/01, 200/01. 250/01, 350/01 a KM 350,
 3. zváracie transformátory: TR 150, 260, 350, RTB 1, RTB 2, RTB 3, MINI 220 a JS 90-F.

Otáčavé zváracie stroje a zváracie transformátory nespĺňajú súčasne kritériá ekonomickej efek­tívnosti a kvality zvarového spoja. Otáčavé stroje spĺňajú požiadavku stáleho (konštantného) zváracieho prúdu, ale sú neekonomické z hľadiska prevádzky. Ich chod sa zväčša za smenu využíva na 50 %. (Ďalších 50 % bežia naprázdno). Pri zváracích transformátoroch je to najčastejšie jedno alebo dvojfá­zové pripojenie na sieť, zlý účinnik, obmedzenie ich použitia z hľadiska obalu elektród a polôh zvárania.
Z uvedených dôvodov sa v prevádzkovej praxi stále viac používajú zváracie usmerňovače.

Zváracie transformátory

Sú jednomiestne zdroje zváracieho prúdu (pre ručné zváranie sú väčšinou jednofázové). Každý transformátor sa skladá zo železného jadra (v tvare rámu, prstenca a pod.) skladajúceho sa z tenkých oceľových plechov (8 až 10 % Si), primárnej a sekundárnej cievky (Z,, z izolovaných Cu alebo Al drôtov. Regulácia zváracieho prúdu môže byť stupňovaná alebo riešená vychyľovaním resp. zasúvaním železného jadra. Pri transformátoroch veľkých výkonov sa používa tlmivka.

Zváracie usmerňovače

Sú jednosmerné zdroje zváracieho prúdu. Zdroj prúdu je zvárací transformátor. Striedavý prúd sa usmerňuje usmerňovač 1mi diódami alebo tyristormi. Použitie transformátora ako zdroja elektrického prúdu dáva možnosť využívať usmerňovač ako jednosmerný, tak aj striedavý zdroj zváracieho prúdu. Na obr. 3.23 je schéma trojfázového dvojcestného usmerňovača.