Zvariteľnosť materiálov – ocelí

Zvariteľnosť ocelí


Podľa chemického zloženia a hrúbky prierezu polovýrobku, ako aj ďalšich činiteľov, sa zvariteľnosť oceli udáva v týchto stupňoch:

1A – zaručená zvariteľnosť (výrobca ocele zaručuje zvariteľnosť oceli až do 0°C bez akýchkoľvek osobitných opatrení),
1B – podmienečne zaručená zvariteľnosť (výrobca zaručuje zvariteľnosť podľa vopred stanovených podmienok),
2  – dobrá zvariteľnosť (výrobca zvariteľnosť nezaručuje, ale ocele možno zvárať a väčšinou dávajú
vyhovujúce zvarové spoje),
3  – obťažná zvariteľnosť (pri týchto oceliach výrobca nezaručuje vyhovujúcu akosť zvarových spo-
jov ani pri dodržaní osobitných podmienok).