Zvariteľnosť medi

Zvariteľnosť medi ovplyvňujú predovšetkým jej fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie a stav pred zváraním.


Z hľadiska fyzikálnych vlastností zvariteľnosť ovplyvňuje veľká tepelná vodivosť, tepelná rozťažnosť, zmrštívosť a zníženie plastických vlastnosti v intervale 350 až 650°C a pri zváraní elektrickým odporom aj elektrická vodivosť.
Z hľadiska chemického zloženia zvariteľnosť medi výrazne ovplyvňujú niektoré nečistoty (kyslík, vodík, olovo, bizmut, síra, fosfor, hliník a pod.).
Kyslík s meďou vytvára dva druhy oxidov. Oxid meďný (CiijO) a oxid meďnatý (CuO). Z hľa­diska metarulgickej zvariteľnosti medi je nepriaznivejší oxid Cup, ktorý sa v kvapalnej medi čiastočne rozpúšťa, v tuhej medi je nerozpustný a tvorí špeciálnu fázu – oxidové zrná alebo pri liatom materiáli eutektikum Cu-CUjO.
Prítomnosť eutektika v liatej medi zhoršuje jej mechanické vlastnosti, predovšetkým húževnatosť.
Zvariteľnosť technickej medi úzko súvisí s charakterom kryštalizácie fázy Cu20 a jej rozložením vo zváranom materiáli. V teplom ovplyvnenej zóne v bezprostrednej blízkosti línie tavenia a vo zva­rovom kove vzniká lejacia štruktúra s vylúčeným eutektikom. Veľkosť tejto zóny ovplyvňuje preto aj výsledné vlastnosti zvarového spoja.
V oblasti zvarového kovu možno množstvo lejacej štruktúry účinne ovplyvniť dezoxidáciou zva­rového kúpeľa Najúčinnejšími dezoxidátormi sú fosfor, kremík a mangán, ktoré sa do zvarového kúpeľa pridávajú prídavnými materiálmi.