Zvariteľnosť nízkolegovaných ocelí

Zvariteľnosť nízkolegovaných ocelí


Nízkolegované konštrukčné ocele v porovnaní s uhlíkovými konštrukčnými oceľami obvyklých akostí majú lepšie a rovnomernejšie vlastnosti a vyššiu čistotu. Prísadové prvky zvyšujú pevnosť, prekaliteľnosť, húževnatosť, žiarupevnosť a pod Z prísadových prvkov sa pri týchto oceliach najviac používa mangán, chróm, nikel, molybdén a vanád Úplne rozpustný v železe je nikel. Ostatné prísadové prvky tvoria so železom substitučné tuhé roztoky.

V oceliach, ktoré obsahujú chróm, sa pri zváraní tvorí žiaruvzdorný oxid chromitý, ktorý výrazne zhoršuje zvariteľnosť najmä pri zváraní plameňom. Vo zvarovom kove a v teplom ovplyvnenej zóne pri pomalom ochladzovaní, ak zváraný a prídavný materiál neobsahuje stabilizačné prvky, vznikajú karbidy chrómu, ktoré ochudobňujú okolie o chróm a pôsobia ako vtrúseniny s vysokou tvrdosťou a krehkosťou. Okrem toho chróm zvyšuje prekalitefnosť.
Molybdén zvyšuje prekalitcľnosť a v teplom ovplyvnenej zóne spôsobuje vytvrdzovanie feritických zŕn karbidmi Mo2C, Fe^OjC.
Podobné vlastnosti má aj vanád. Často sa používa v kombinácii s molybdémom alebo nióbom.
Z hľadiska zvaritečnosti možno nizkolegované ocele rozdeliť:

  1. so zaručenou zvaritéľnosťou napr. 13 030, 15 124,15 130, 15 131, 15 222, 15 230, 15 231, 16 121, 16 220 a 16 231 do hrúbky 10 mm (resp. aj viac),
  2. s podmienečnou zvaritéľnosťou (najčastejšie s použitím predhrevu, dohrevu alebo tepelného spraco­vania, resp. ich kombináciou) napr. 13 320, 14 331,15 240, 15 513, 15 520, 16 221, 16 222, 16 320 a 16 322,
  3. s veľmi obťažnou zvaritéľnosťou napr. 15 241, 15 260, 15 261 a 15 334.

Tieto ocele sa neodporúča zvárať.
Nizkolegované ocele sú náchylné na vznik studených trhlín. Náchylnosť ocele na vznik studených trhlín pri zváraní podmieňuje štruktúrne skrehnutie (tvorba štruktúry citlivej na účinok vodíka), obsah difúzneho vodíka a tuhosť zváraného uzla.